Бултроник ЕООД М2М / IoT / INDUSTRY 4.0 СИСТЕМИ, MS AZURE ОБЛАЧНИ УСЛУГИ,
ИНДУСТРИАЛНИ ДИСТАНЦИОННИ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
Продукти
Услуги
Партньори
Търговски представители
Библиотека
Новини

DataRadio
DataRadio
DataRadio

Tyco Electronics M/A-COM доставя IP-базирани радиокомуникационни мрежи оборудвани с нови IP-базирани системи за връзка с обществените телефонни систем
Добавена на: 2007.09.23

ÐоÑел, ÐаÑаÑÑзеÑÑ, 06 ÐвгÑÑÑ 2007 â ÐÐ½ÐµÑ Tyco Electronics обÑви, Ñе неговоÑо Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ñазделение M/A-COM, ÑвеÑовен Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð² кÑиÑиÑниÑе безжиÑни комÑникаÑии пÑодÑлжава да оÑÑÑоÑва ÑвоÑÑа лидеÑÑка ÑÐ¾Ð»Ñ Ð² Internet Protocol (IP) ÑеÑнологии и пÑÐ¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑез ÑвоÑÑа нова ÑиÑÑема VIDA CTI (Centralized Telephone Interconnect). VIDA CTI оÑигÑÑÑва диÑекÑна IP ÑвÑÑзаноÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð²ÑиÑки VIDA (Voice Interoperability Data Access) мÑежи на M/A-COM и ÑÑандаÑÑниÑе IP ÑелеÑонни ÑиÑÑеми. ÐÑиложениеÑо VIDA CTI позволÑва безпÑоблемноÑо пÑозÑаÑно и моменÑално ÑвÑÑзване на IP, VoIP (Voice over Internet Protocol), ÑÑÑо и PBX (Private Branch eXchange) ÑелеÑонни мÑежи за диÑекÑни ÑазговоÑи кÑм (и оÑ) ÑÑÑниÑе и мобилни ÑадиоÑÑанÑии на IP-базиÑаниÑе мÑежи на M/A-COM.

Рики То, пÑодÑкÑов мениджÑÑ Ð² пÑодÑкÑи за конÑÑол и ÑпÑавление на Tyco Electronics казва: âСиÑÑемаÑа VIDA CTI е ново моÑно ÑÑедÑÑво коеÑо позволÑва на наÑиÑе клиенÑи да Ñе ÑвÑÑÐ·Ð²Ð°Ñ Ð´Ð¸ÑекÑно Ñ ÑеÑниÑе ÑадиокомÑникаÑионни ÑиÑÑеми, каÑо за ÑелÑа Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¾Ð±ÑеÑÑвениÑе жиÑни и клеÑÑÑни ÑелеÑони. ÐеÑо повеÑе, ÑÑез VIDA CTI админиÑÑÑаÑоÑиÑе на комÑникаÑионнаÑа ÑиÑÑема на ведомÑÑваÑа, а ÑÑÑо и ÑеÑниÑе ÑÑководиÑели Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð±Ð°Ð²Ð½Ð¾ да Ñе ÑвÑÑÐ·Ð²Ð°Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð¹ да е Ð°Ð±Ð¾Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑазговоÑна гÑÑпа Ð¾Ñ ÑÑÑнаÑа ÑадиокомÑникаÑионна мÑежа доÑи и в ÑлÑÑаиÑе когаÑо Ñе Ñе намиÑÐ°Ñ Ð¸Ð·Ð²Ñн обÑваÑа на покÑиÑие на Ñази ÑиÑÑема. ÐезавиÑимо дали ÑÑава дÑма за полÑÑаванеÑо на кÑиÑиÑна инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑо на дейÑÑвие или за пÑедаванеÑо на важна инÑÑÑÑкÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑенÑÑÑа, Ñега Ñова може леÑно да Ñе оÑÑÑеÑÑви благодаÑение на VIDA CTI ÑÑез вÑеки ÑелеÑон по аналогова, ÑиÑÑова или кÑипÑиÑана мÑежа.

Ðо Ñози наÑин VIDA CTI ÑвÑÑзва комÑникаÑииÑе Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¾Ð±ÑеÑÑвениÑе и ведомÑÑвениÑе ÑелеÑонни ÑиÑÑеми и едновÑеменно ÑазÑиÑÑва вÑзможноÑÑиÑе за ÑвÑÑзаноÑÑ Ð¸ добавÑне на повеÑе ÑеÑнологиÑни ÑÑнкÑионалноÑÑи за наÑиÑе клиенÑи и обÑноÑÑиÑе коиÑо Ñе обÑлÑжваÑ.

VIDA CTI е ÑпеÑиализиÑано гейÑÑÑей пÑиложение, коеÑо използва SIP (Session Initiation Protocol) и RTP (Real-time Transport Protocol) ÑелеÑонни пÑоÑоколи. То поддÑÑжа вÑодÑÑи и изÑодÑÑи ÑелекÑивни Ð¾Ð±Ð°Ð¶Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ñо едновÑеменно Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð´Ð¾ 30 ÑелеÑонни ÑазговоÑа, какÑо и иденÑиÑикаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° обажданиÑÑа. СÑаÑиÑÑикаÑа за пÑеведениÑе ÑелеÑонни ÑазговоÑи е подобÑена поÑÑедÑÑвом използванеÑо на ID диÑплеиÑе на обÑеÑÑвенаÑа ÑелеÑонна мÑежа. VIDA CTI поддÑÑжа аналоговиÑе ÑелеÑонни линии и ÑабоÑи Ñ Ð²ÑиÑки вÑздÑÑни инÑеÑÑейÑи на VIDA вклÑÑиÑелно P25IP (Project 25 to the power of IP), OpenSky, NetworkFirst, EDACSIP, ÑÑÑо и дÑÑги IP-базиÑани пÑоÑоколи.

УнивеÑÑалнаÑа мÑежова плаÑÑоÑма VIDA на M/A-COM е икономиÑна и еÑикаÑна ÑадиокомÑникаÑионна ÑеÑÐ½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð·Ð° инÑеÑопеÑаÑивна ÑÑвмеÑÑимоÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑазноÑодни PMR ÑиÑÑеми. ЧÑез Ð½ÐµÑ Ñе оÑигÑÑÑва пÑлна IP-базиÑана ÑпÑавлÑваÑа плаÑÑоÑма вклÑÑиÑелно инÑеÑопеÑаÑивна ÑÑвмеÑÑимоÑÑ Ð±ÐµÐ· намеÑа на диÑпеÑеÑ, IP конзоли, мÑежова база за ÑÑандаÑÑиÑе P25 Ñази едно и две, дÑÑги IP-базиÑани ÑиÑÑеми, а ÑÑÑо и много дÑÑги пÑедимÑÑва ÑаÑакÑеÑни за оÑвоÑена IP-базиÑана ÑиÑÑемна аÑÑиÑекÑÑÑа. ÐклÑÑванеÑо на пÑиложениеÑо VIDA CTI в ÑемейÑÑвоÑо на мÑежоваÑа плаÑÑоÑма VIDA е наÑоÑено кÑм по-наÑаÑÑÑноÑо ÑазÑиÑÑване на лидеÑÑкаÑа ÑÑепен на ÑвÑÑзаноÑÑ, коÑÑо Ñази мÑежаÑа оÑигÑÑÑва.

ÐодÑазделениеÑо M/A-COM на Tyco Electronics е Ð²Ð¾Ð´ÐµÑ ÑвеÑовен доÑÑавÑик и пÑоизводиÑел на ÑиÑÑеми за кÑиÑиÑни комÑникаÑии за обÑеÑÑвенаÑа безопаÑноÑÑ, пÑавиÑелÑÑвениÑе оÑганизаÑии и подбÑани ÑекÑоÑи Ð¾Ñ Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐ°Ñа. ÐÑодÑкÑиÑе на Tyco Electronics M/A-COM обÑваÑÐ°Ñ ÑиÑок ÑпекÑÑÑ - Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-ÑложниÑе IP-базиÑани ÑиÑÑеми за мÑежова комÑникаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° Ð³Ð»Ð°Ñ Ð¸ данни до ÑÑадиÑионниÑе PMR пÑоÑеÑионални ÑиÑÑеми за безжиÑна комÑникаÑиÑ. ÐÑиÑки Ñе Ñе оÑлиÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¸Ð·ÐºÐ»ÑÑиÑелна надеждноÑÑ, най-виÑоко ниво на междÑопеÑаÑивна ÑÑвмеÑÑимоÑÑ, ÑÑнкÑионална гÑвкавоÑÑ Ð¸ маÑабиÑÑемоÑÑ, оÑигÑÑена ÑигÑÑноÑÑ Ð½Ð° вÑÑзкиÑе Ñ ÑÑÑ. Tyco Electronics M/A-COM е ÑÑÑо и вÑепÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð² пÑоизводÑÑвоÑо на ÑазнообÑазни компоненÑи и ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑадиоÑеÑÑоÑнаÑа (RF) индÑÑÑÑиÑ, в облаÑÑиÑе на микÑовÑлновиÑе и милимеÑÑовиÑе ÑеÑнологии за гÑажданÑкиÑе безжиÑни комÑникаÑии, а ÑÑÑо и за аеÑокоÑмиÑеÑкаÑа и военнаÑа индÑÑÑÑии. ÐовеÑе инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾ÑноÑно пÑодÑкÑиÑе и ÑеÑениÑÑа на Tyco Electronics M/A-COM Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¼ÐµÑени на инÑеÑÐ½ÐµÑ ÑайÑовеÑе на ÑиÑмаÑа - www.macom.com или www.macom-wireless.com.


Partner
Моля, кликнете тук за
Вашата заявка за
ценова оферта
B2B
тел: ++359 2 426 1660
GSM: ++359 88 910 7200
GSM: ++359 87 7050 795
bultronic@gmail.com
930 - 1830; Пон-Пет
© 2018, Бултроник ЕООД. Всички права запазени.
All published materials in this website in line with Hetronic products including content, documents, photos and any other similar are subject to copyright law. Hence download, print and storage of files from this website is permitted for private purposes exclusively. Any other use requires the explicit approval of HETRONIC Germany. List of references for used graphics: ­HETRONIC Germany.