Бултроник ЕООД М2М / IoT / INDUSTRY 4.0 СИСТЕМИ, MS AZURE ОБЛАЧНИ УСЛУГИ,
ИНДУСТРИАЛНИ ДИСТАНЦИОННИ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
Продукти
Услуги
Партньори
Търговски представители
Библиотека
Новини

DataRadio
DataRadio
DataRadio

Tyco Electronics M/A-COM представи своя P25 VDOC транкови сайт
Добавена на: 2007.10.08

ÐоÑел, ÐаÑаÑÑзеÑÑ, 17 СепÑемвÑи 2007 â ÐÐ½ÐµÑ Tyco Electronics ÑÑобÑи, Ñе неговоÑо Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ñазделение M/A-COM, ÑвеÑовен Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð² кÑиÑиÑниÑе безжиÑни комÑникаÑии е пÑедÑÑавило ÑвоÑÑ Ð½Ð¾Ð² пÑодÑÐºÑ P25 VDOC (Voice and Data on Control) ÑÑанкови ÑайÑ. Той е пÑедназнаÑен за ÑазÑиÑÑване обÑваÑа на покÑиÑие на P25IP ÑадиокомÑникаÑионни мÑежи. ÐовиÑÑ ÑÑанкови ÑÐ°Ð¹Ñ VDOC на M/A-COM позволÑва икономиÑни ÑÑанкови ÑиÑÑови ÑÑобÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² меÑÑаÑа Ñ Ð¿Ð¾-малко наÑеление, кÑдеÑо не е ÑдаÑно да Ñе Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð²Ð¸ÑококапаÑиÑивни ÑÑанÑмиÑионни ÑайÑове. VDOC ÑÑанкови ÑÐ°Ð¹Ñ Ñе нÑждае Ð¾Ñ Ñамо една двойка ÑеÑÑоÑи и може да ÑабоÑи каÑо авÑономен ÑÐ°Ð¹Ñ Ð¸Ð»Ð¸ каÑо ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾-голÑма P25IP ÑадиокомÑникаÑионна ÑиÑÑема.

âÐовеÑеÑо комÑникаÑионни ÑиÑÑеми за обÑеÑÑвена безопаÑноÑÑ Ñа в ÑÑÑÑоÑние да пÑедоÑÑавÑÑ Ð¸ÑканаÑа Ñила на RF Ñигнала в гÑÑÑо наÑелениÑе Ñайони. Те обаÑе не Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° пÑедоÑÑавÑÑ Ð½Ð°Ð´ÐµÐ¶Ð´Ð½Ð¾ покÑиÑие Ñ RF Ñигнал за абонаÑиÑе намиÑаÑи Ñе в оÑдалеÑениÑе и по-ÑÑдко наÑелениÑе Ñайони.â Това Ñа дÑми на СÑив ФÑаклеÑон, диÑекÑÐ¾Ñ Ð¼Ð°ÑкеÑинг в Tyco Electronics M/A-COM. âÐовоÑо пÑедложение VDOC на M/A-COM дава леÑен и ÑенÑабилен наÑин за оÑÑÑеÑÑвÑване на P25IP ÑÑанкови ÑÑобÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² по-оÑдалеÑениÑе меÑÑа. ÐоÑледниÑе ÑÑадиÑионно не Ñе нÑждаÑÑ Ð¾Ñ Ð²Ð¸Ñок ÑÑаÑик, койÑо да опÑавдае ÑазÑодиÑе по ÑазÑиÑениеÑо на ÑиÑÑемаÑа до ÑÑи и повеÑе канала.â

ТÑанковиÑÑ ÑÐ°Ð¹Ñ VDOC използва базоваÑа ÑÑанÑÐ¸Ñ MASTR III на M/A-COM и P25 ÑÑанкови ÑоÑÑÑеÑ, койÑо позволÑва на една единÑÑвена ÑÑанÑÐ¸Ñ Ð´Ð° ÑабоÑи какÑо в Ñежим на конÑÑолен канал, Ñака и в Ñежим на ÑабоÑен канал. ÐоÑледноÑо дава вÑзможноÑÑ Ð½Ð° поÑÑебиÑелиÑе да пеÑÑÑÑ Ð¾Ñ ÑенниÑе RF ÑеÑÑÑÑи, каÑо Ñе подобÑÑва ÑпекÑÑалнаÑа еÑекÑивноÑÑ Ð² пÑиложениÑÑа за по-малко наÑелениÑе меÑÑа. Това ÑÑава ÑÑез използванеÑо на Ñамо един канал за ÑпÑавление, Ð³Ð»Ð°Ñ Ð¸ данни. VDOC Ñе пÑедлага вÑв VHF, UHF и 800 MHz ÑеÑÑоÑни обÑваÑи. ТÑанковиÑÑ ÑÐ°Ð¹Ñ VDOC бе демонÑÑÑиÑан за пÑÑви пÑÑ Ð½Ð° Ñанда на Tyco Electronics M/A-COM по вÑеме на неоÑдавнаÑнаÑа 2007 APCO International Conference & Expo в конгÑеÑниÑÑ ÑенÑÑÑ Ð½Ð° ÐалÑимоÑ, СÐЩ, Ð¾Ñ 5 до 9 авгÑÑÑ 2007.

ÐодÑазделениеÑо M/A-COM на Tyco Electronics е Ð²Ð¾Ð´ÐµÑ ÑвеÑовен доÑÑавÑик и пÑоизводиÑел на ÑиÑÑеми за кÑиÑиÑни комÑникаÑии за обÑеÑÑвенаÑа безопаÑноÑÑ, пÑавиÑелÑÑвениÑе оÑганизаÑии и подбÑани ÑекÑоÑи Ð¾Ñ Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐ°Ñа. ÐÑодÑкÑиÑе на Tyco Electronics M/A-COM обÑваÑÐ°Ñ ÑиÑок ÑпекÑÑÑ - Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-ÑложниÑе IP-базиÑани ÑиÑÑеми за мÑежова комÑникаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° Ð³Ð»Ð°Ñ Ð¸ данни до ÑÑадиÑионниÑе PMR пÑоÑеÑионални ÑиÑÑеми за безжиÑна комÑникаÑиÑ. ÐÑиÑки Ñе Ñе оÑлиÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¸Ð·ÐºÐ»ÑÑиÑелна надеждноÑÑ, най-виÑоко ниво на междÑопеÑаÑивна ÑÑвмеÑÑимоÑÑ, ÑÑнкÑионална гÑвкавоÑÑ Ð¸ маÑабиÑÑемоÑÑ, оÑигÑÑена ÑигÑÑноÑÑ Ð½Ð° вÑÑзкиÑе Ñ ÑÑÑ. Tyco Electronics M/A-COM е ÑÑÑо и вÑепÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð² пÑоизводÑÑвоÑо на ÑазнообÑазни компоненÑи и ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑадиоÑеÑÑоÑнаÑа (RF) индÑÑÑÑиÑ, в облаÑÑиÑе на микÑовÑлновиÑе и милимеÑÑовиÑе ÑеÑнологии за гÑажданÑкиÑе безжиÑни комÑникаÑии, а ÑÑÑо и за аеÑокоÑмиÑеÑкаÑа и военнаÑа индÑÑÑÑии. ÐовеÑе инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾ÑноÑно пÑодÑкÑиÑе и ÑеÑениÑÑа на Tyco Electronics M/A-COM Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¼ÐµÑени на инÑеÑÐ½ÐµÑ ÑайÑовеÑе на ÑиÑмаÑа - www.macom.com or www.macom-wireless.com


Partner
Моля, кликнете тук за
Вашата заявка за
ценова оферта
B2B
тел: ++359 2 426 1660
GSM: ++359 88 910 7200
GSM: ++359 87 7050 795
bultronic@gmail.com
930 - 1830; Пон-Пет
© 2018, Бултроник ЕООД. Всички права запазени.
All published materials in this website in line with Hetronic products including content, documents, photos and any other similar are subject to copyright law. Hence download, print and storage of files from this website is permitted for private purposes exclusively. Any other use requires the explicit approval of HETRONIC Germany. List of references for used graphics: ­HETRONIC Germany.