Бултроник ЕООД М2М / IoT / INDUSTRY 4.0 СИСТЕМИ, MS AZURE ОБЛАЧНИ УСЛУГИ,
ИНДУСТРИАЛНИ ДИСТАНЦИОННИ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
Продукти
Услуги
Партньори
Търговски представители
Библиотека
Новини

DataRadio
DataRadio
DataRadio

Tyco Electronics M/A-COM е включен в екипа от компании, водени от General Dynamics за изграждането на Федералната Интегрирана безжична мрежа (ФИБМ) на САЩ - Federa
Добавена на: 2007.07.08

ÐоÑел, ÐаÑаÑÑзеÑÑ, 11 Юни 2007: ÐÐ½ÐµÑ Tyco Electronics ÑÑобÑи, Ñе неговоÑо подÑазделение M/A-COM, ÑвеÑовен Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð² безжиÑниÑе комÑникаÑии за кÑиÑиÑни миÑии е избÑано за Ñлен на екипа Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸, водени Ð¾Ñ General Dynamics. ÐоÑледнаÑа наÑкоÑо бе опÑеделена да изгÑади ФÐÐРна СÐЩ, Ñ.н. ÑедеÑален Integrated Wireless Network (IWN) пÑоекÑ. ÐепаÑÑаменÑа по пÑавоÑÑдие на СÐЩ опÑедели General Dynamics C4 Systems каÑо главен изпÑлниÑел на ÐÑоекÑа, койÑо когаÑо бÑде завÑÑÑен Ñе оÑигÑÑи ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð´ÐµÐ¶Ð´Ð½Ð¸ и ÑигÑÑни безжиÑни комÑникаÑии за ÑедеÑалниÑе пÑавооÑÑаниÑелни оÑгани, ÑлÑжбиÑе за вÑÑÑеÑна ÑигÑÑноÑÑ Ð¸ ÑеÑниÑе агенÑи. Tyco Electronics M/A-COM Ñе подпомага General Dynamics Ñ ÐµÐºÑпеÑÑиза по (Land Mobile Radio) LMR ÑеÑнологии и пÑи ÑеÑаванеÑо на пÑоблемиÑе за ÑÑÑнаÑа междÑопеÑаÑивна ÑÑвмеÑÑимоÑÑ.

âTyco Electronics M/A-COM е изклÑÑиÑелно гоÑд да ÑабоÑи Ñ General Dynamics и вÑиÑки оÑÑанали паÑÑнÑоÑÑки компании вклÑÑени в IWN Ñима за изгÑажданеÑо на дейÑÑвена, Ñеново еÑекÑивна и ÑеÑнологиÑно най-модеÑнаÑа ÑиÑÑема за оÑигÑÑÑване комÑникаÑииÑе на ÐÑавиÑелÑÑвоÑо пÑи кÑиÑиÑни миÑииâ, казва Ðжон Ðоган ÑÑаÑÑи виÑепÑÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° Tyco Electronicsâ M/A-COM. âÐие поеÑме Ð°Ð½Ð³Ð°Ð¶Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð´Ð° изгÑадим една надеждна и инÑеÑопеÑаÑивна комÑникаÑионна ÑиÑÑема за наÑеÑо ÐÑавиÑелÑÑво, коÑÑо да подпомага неговиÑе ÑлÑжби, агенÑии и агенÑи пÑи изпÑлнениеÑо на оÑговоÑниÑе им миÑии. ÐзгÑажданеÑо на ФÐÐРе изклÑÑиÑелно важна, Ñложна и оÑговоÑна задаÑа, но едновÑеменно Ñ Ñова ÑÑ Ðµ напÑлно изпÑлнима и ние Ñме гоÑди да дадем наÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¾Ñ Ð·Ð° нейноÑо оÑÑÑеÑÑвÑване.â

ÐÑвен Tyco Electronics M/A-COM в IWN Ñима, воден Ð¾Ñ General Dynamics ÑÑаÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¸ дÑÑги извеÑÑни имена каÑо IBM, Nortel Government Solutions и Verizon Wireless.

РеализаÑиÑÑа на ÐÑоекÑа за ФÐÐÐ (IWN Project) е плод на колекÑивниÑе ÑÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ Ð½Ð° депаÑÑаменÑиÑе по пÑавоÑÑдие, вÑÑÑеÑнаÑа ÑигÑÑноÑÑ Ð¸ ÑинанÑиÑе на СÐЩ. ÐеговаÑа Ñел е да Ñе ÑÑздаде една обÑа надеждна безжиÑна мÑежа за глаÑ, данни и мÑлÑимедиÑ, коÑÑо да замени оÑÑаÑелиÑе и изолиÑани ÑиÑÑеми в ÑпоменаÑиÑе депаÑÑаменÑи и да Ñе ползва Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки ÑлÑжби, агенÑии и агенÑи в Ñези пÑавиÑелÑÑвени ÑÑÑеждениÑ. Ðа Ñази Ñел в Ñози пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ñиложени ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° Tyco Electronics M/A-COM, коиÑо Ñе оÑигÑÑÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑопеÑаÑивнаÑа ÑÑвмеÑÑимоÑÑ Ð½Ð° ÑедеÑалниÑе влаÑÑи ÑÑÑ ÑÑоÑвеÑниÑе ÑлÑжби и агенÑии на ÑаÑÑко, меÑÑно и обÑинÑко ниво, коиÑо оÑговаÑÑÑ Ð·Ð° пÑавооÑÑаниÑелнаÑа дейноÑÑ, ÑигÑÑноÑÑÑа и обÑеÑÑвенаÑа безопаÑноÑÑ.

Ðа TYCO ELECTRONICS

TYCO ELECTRONICS е Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ ÑÐµÐ³Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¾Ñ Tyco International Ltd. Той е Ð²Ð¾Ð´ÐµÑ ÑвеÑовен доÑÑавÑик на елекÑÑонни компоненÑи за индÑÑÑÑиални пÑиложениÑ, мÑежови ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑиÑÑеми за безжиÑни комÑникаÑии. ÐÑез 2006 пÑодажбиÑе Ñа надÑвÑÑлили US$ 12,7 милиаÑда за клиенÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð´ 150 ÑÑÑани.

ÐомпаниÑÑа пÑоекÑиÑа, пÑоизвежда и пÑодава изклÑÑиÑелно ÑиÑока гама Ð¾Ñ Ð¿ÑодÑкÑи обÑваÑаÑи ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑпекÑÑÑа Ð¾Ñ Ð°Ð²ÑомобилоÑÑÑоенеÑо, пÑибоÑоÑÑÑоенеÑо, инÑÑÑÑменÑи, аеÑонавÑика и оÑбÑана до ÑелекомÑникаÑии, компÑÑÑи и биÑова елекÑÑоника. ÐбÑиÑÑ Ð±Ñой на заеÑиÑе в Tyco Electronics е над 90 ÑилÑди, Ð¾Ñ ÑÑÑ Ð½Ð°Ð´ 8 ÑилÑди Ñа виÑококвалиÑиÑиÑани инженеÑи. Ðма пÑоизводÑÑвени моÑноÑÑи, ÑÑÑговÑки оÑиÑи и ÑенÑÑове за обÑлÑжване на клиенÑиÑе по ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑвÑÑ. ÐевизÑÑ Ð½Ð° Tyco Electronics е âÐаÑиÑÑ Ð°Ð½Ð³Ð°Ð¶Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ Ðµ ÐаÑеÑо пÑедимÑÑво.â ÐовеÑе за Tyco Electronics можеÑе да наÑÑиÑе Ð¾Ñ www.tycoelectronics.com

Tyco Electronics M/A-COM е Ð²Ð¾Ð´ÐµÑ Ð´Ð¾ÑÑавÑик на ÑиÑÑеми и обоÑÑдване за обезпеÑаване на комÑникаÑииÑе пÑи кÑиÑиÑни миÑии в облаÑÑÑа на оÑбÑанаÑа, ÑигÑÑноÑÑÑа, обÑеÑÑвенаÑа безопаÑноÑÑ, оÑбÑани ÑекÑоÑи Ð¾Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑÑа и обÑеÑÑвениÑе ÑÑлÑги. ÐÑодÑкÑовоÑо поÑÑÑолио на компаниÑÑа обÑваÑа голÑмо ÑазнообÑазие Ð¾Ñ ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ â Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-новиÑе IP-базиÑани PMR ÑиÑÑеми до ÑÑадиÑионниÑе безжиÑни ÑиÑÑеми коиÑо оÑигÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð° поÑÑебиÑелиÑе най-виÑоко ниво на надеждноÑÑ, междÑопеÑаÑивна ÑÑвмеÑÑимоÑÑ, маÑабиÑÑемоÑÑ Ð¸ ÑигÑÑноÑÑ. M/A-COM е вÑепÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð¸ в облаÑÑиÑе на ÑазÑабоÑка и пÑоизводÑÑво на (Radio Frequency) RF пÑибоÑи, микÑовÑлнови и милимеÑÑови ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° гÑажданÑкиÑе безжиÑни ÑелекомÑникаÑии, аеÑокоÑмиÑеÑкаÑа и военнаÑа индÑÑÑÑии. ЦенÑÑалниÑÑ Ð¾ÑÐ¸Ñ Ð½Ð° компаниÑÑа е базиÑан в ÐоÑвел, ÐаÑаÑÑзеÑÑ, СÐЩ. M/A-COM има оÑиÑи и изнеÑени пÑоизводÑÑва по ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑвÑÑ. ÐовеÑе инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° компаниÑÑа може да бÑде намеÑена на: www.macom.com or www.macom-wireless.com .

M/A-COM, Tyco Electronics, OpenSky, EDACS, P25IP, NetworkFirst и VIDA Ñа запазени ÑÑÑговÑки маÑки. ÐÑÑги имена на пÑодÑкÑи и компании, ÑÑÑо и ÑеÑниÑе лога ÑпоменаÑи ÑÑк Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñа запазени маÑки на дÑÑги ÑобÑÑвениÑи.


Partner
Моля, кликнете тук за
Вашата заявка за
ценова оферта
B2B
тел: ++359 2 426 1660
GSM: ++359 88 910 7200
GSM: ++359 87 7050 795
bultronic@gmail.com
930 - 1830; Пон-Пет
© 2018, Бултроник ЕООД. Всички права запазени.
All published materials in this website in line with Hetronic products including content, documents, photos and any other similar are subject to copyright law. Hence download, print and storage of files from this website is permitted for private purposes exclusively. Any other use requires the explicit approval of HETRONIC Germany. List of references for used graphics: ­HETRONIC Germany.